Zasady rejestracji Art.PL

Wymagania dotyczace rejestracji w domenie art.pl

Celem domeny art.pl jest promocja sztuki i działalności artystycznej w Internecie. Z tego powodu rejestracja w niej oraz utrzymanie poddomen są obecnie bezpłatne. Domena ma charakter publiczny, tzn. można zgłaszać do rejestracji w niej każdą poddomenę, pod warunkiem spełnienia określonych poniżej wymagań oraz wyrażenia zgody na wszystkie poniższe warunki.

  1. Działalność domeny powinna być powiązana ze sztuką artystyczną. Domeny o innym charakterze należy rejestrować w odpowiednich domenach funkcjonalnych lub regionalnych. Przed wypełnieniem formularza prosimy zastanowić się czy strona powinna być ulokowana w art.pl. Delegacje istniejących domen, które przedstawiają strony niezwiązane ze sztuką będą natychmiast kasowane.

  2. Nazwa domeny powinna być związana z jej planowanym wykorzystaniem: z nazwą konkretnego projektu, instytucji lub nazwiskiem artysty. W szczególności, poza wyjątkowymi przypadkami, nazwa domeny nie powinna mieć charakteru ogólnego, jak na przykład nazwa danej dziedziny kultury lub sztuki, nazwa miasta lub regionu. Wyjątek mogą stanowić domeny o charakterze publicznym, każdy taki przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie. Nazwa domeny nie może zawierać znaków specjalnych oraz nie może być krótsza niż dwa znaki. Aby sprawdzić czy domena jest wolna użyj listy zarejestrowanych domen.

  3. Domena powinna mieć charakter niekomercyjny, tzn. nie powinna być bezpośrednio wykorzystywana do celów komercyjnych (np. reklama, odpłatne usługi internetowe) - w takim przypadku polecamy rejestrację w jednej z domen komercyjnych. W szczególności niedozwolone jest odsprzedawanie poddomen lub adresów w swojej domenie. Domena może natomiast służyć do prezentacji działalności artystycznej o charakterze komercyjnym (np. prezentacja galerii sztuki etc.).

  4. Przed zarejestrowaniem oraz później, w trakcie działania, zgłaszana domena musi posiadać przynajmniej dwa poprawnie skonfigurowane oraz działające, obsługujące ją nameserwery (primary i secondary). Obydwa nameserwery muszą być różne, najlepiej, jeśli zlokalizowane są w różnych sieciach. Formularz zgłoszeniowy pozwala na zgłoszenie dodatkowych (do czterech) nameserwerów. Zgłoszenia domen, których nameserwery nie działają poprawnie, nie będą rozpatrywane. Po rejestracji domeny, należy przed każdą zmianą adresów nameserwerów powiadomić o tym zamiarze administratora domeny art.pl, podając adresy nowych nameserwerów. W celu zgłoszenia takiej zmiany należy użyć tego samego formularza co przy rejestracji domeny. W celu uniknięcia późniejszych problemów należy zadbać, aby obsługa domeny została usunięta z nieaktualnych nameserwerów.

  5. Do rejestracji wymagane jest pełne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszenia domeny. Osoba zgłaszająca domenę bierze na siebie odpowiedzialność za jej wykorzystywanie zgodnie z deklaracjami złożonymi w formularzu oraz z niniejszymi wymaganiami, a także za jej sprawną obsługę techniczną.

  6. Administrator domeny art.pl może odmówić rejestracji domeny, jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych lub technicznych, lub jeśli uzna, że proponowana nazwa domeny jest niewłaściwa.

  7. Osoba wymieniona w formularzu jako kontakt techniczny powinna zgłaszać do administratora domeny art.pl informacje o wszystkich planowanych zmianach adresów lub nazw nameserwerów swojej domeny. Zgłoszenia od osób innych niż kontakt techniczny lub użytkownik domeny muszą być opatrzone dodatkową informacją wyjaśniającą prawo do zmiany delegacji.

  8. Administrator domeny art.pl posiada prawo natychmiastowego wyrejestrowania domeny jeśli stwierdzi jej wykorzystywanie niezgodne z powyższymi wymaganiami, niezgodne z deklarowanym celem wykorzystania domeny, niezgodne z netykietą lub obowiązującym prawem.

  9. Ostateczna interpretacja powyższych wymagań oraz decyzja o zgodzie na rejestrację należy do administratora domeny art.pl.

Osoba zgłaszająca nową domenę oraz jej opiekun techniczny zostaną powiadomieni, gdy domena zostanie zarejestrowana, bądź gdy zgłoszenie zostanie odrzucone. Jednak, zgodnie z punktem 4 powyższych wymagań, zgłoszenia domen, których nameserwery nie działają poprawnie, nie będą w ogóle rozpatrywane.